Försäljningsvillkor

Försäljningsvillkor

Leveransvillkor

Enligt gällande, vid varje enskild affärs överenskommelse.

Garantier

Garanti gäller endast för fabrikationsfel som uppkommer vid normal användning av våra produkter. Garantitid är nomalt 1 år, men avvikelser kan förekomma, både i form av kortare resp. längre tidsperioder, hör med oss i varje enskilt produkt ärende. En förutsättning är dock att följande är uppfyllt:

  • Produktens skötsel- och underhållsanvisningar har följts.
  • Faktura/Kvitto kan uppvisas och att produkten är tillfullo betald.
  • Produkten endast har brukats för det ändamål den är avsedd för.
  • Att ändringar och modifieringar på produkten inte har förekommit, utan tillverkarens/importörens direktiv eller skriftliga medgivande.

Kostnader för frakter, resor, montering/demontering, ersätts dock inte av oss. Vi fritar oss från allt ansvar och ersättnings anspråk för direkta eller indirekta följdskador och förluster, som kan åsamka köparen eller annan part, genom användandet av våra produkter.

Retur

Retur godkännes endast om den i förväg accepterats av oss. Vi förbehåller oss rätten att vid retur avräkna 15% av priset, (för våra omkostnader såsom; handläggnings-, hanterings- och faktureringskostnader). Miniavgift 500 SEK resp  € 50.

Dröjsmålsränta

Dröjsmålsränta debiteras vid försenad betalning, med för tillfället angiven räntesats.

Förseningsavgift enlighet EU:s direktiv och/eller Påminnelseavgift, inkassoavgift mm enligt Lag, debiteras vid vid försenad betalning.

Moms

Samtliga priser anges exklusive, med för tillfället gällande, mervärdesskatt.