Batterier

Brett sortiment av batterier

 • Startbatterier

Den största delen av sortimentet är startbatterier som står för 50%. När det gäller startbatterier arbetar vi med Global och Euroglobe.

 • Motorcykelbatterier

En stor del av alla de motorcykelbatterier som säljs i Sverige varje år kommer från Global. Alla våra motorcykelbatterier går under namnet Euroglobe. De säljs antingen torrladdade med syrapack eller som slutna batterier i form av AGM.

 • Industribatterier

Vi har ett komplett sortiment av industribatterier. Merparten är AGM, alltså slutna batterier. Vi har också ett komplett sortiment av frontterminaler för telecomindustrin och backupbatterier för datorer och larm.

 • Traktionsbatterier

Vi säljer kvalitétsbatterier för bl a truckar och servar traktions/Truckbatterier av samtliga fabrikat. Vi kan presentera lösningar för hur dessa kan kombineras för bästa effekt.
Vi har ett komplett sortiment av traktionsblock, Trojan m fl.

 • Gelbatterier

Vi har också ett stort sortiment av gelbatterier till skurmaskiner, truckar och liftar.

 • Litium-jon-batterier

  Vad är skillnaden på litiumbatteri och litiumjonbatteri? Li-ion batterier använder en inlagrad litiumförening som ett elektrodmaterial, jämfört med metalliskt litium som används i en icke-uppladdningsbart litiumbatteri. Elektrolyten, som gör det möjligt för jonisk rörelse, och de två elektroderna ärde ingående komponenterna i en litiumjoncell.

 

 • Batteritestare

Midtronics är enl. vår bedömning det enda batteritestinstrumentet som fungerar. Den bedömningen gör vi eftersom de flesta världens biltillverkare använder sig av det som sitt enda mätinstrument.

 • Batteriladdare

Vi har ett brett sortiment av olika laddare med den senaste switch-tekniken. Truckbatteriladdare (truckladdare) mm.

Montering

 1. Rengör polanslutningarna med en polstålborste så att eventuell oxid
försvinner och full kontakt uppnås.
 2. Se till att det är rent på batterihyllan så att kärlet inte skadas och syra
läcker ut.
 3. Spänn fast batteriet så att det är stadigt monterat.
 4. Anslut den röda pluskabeln till plus (+) på batteriet och skruva fast den.
 5. Anslut den svarta minuskabeln (jordkabeln) till minus (-) på batteriet
och skruva fast den.
 6. Skydda batterianslutningarna från oxid genom att smörja in dem med
polfett eller rostskyddsmedel.
 7. Kontrollera att fläkt-/generatorremmen är riktigt spänd så att generatorn
kan lämna full effekt.
 8. Starta bilen och mät laddningsspänningen på batteriet med en voltmätare. Laddningsspänningen ska vara 14,2-14,4 volt.

Laddning

 • Kontrollera att det finns vätska i alla celler. Justera med batterivatten
om nivån är för låg. Gäller ej slutna batterier.
 • Se till att laddaren har samma spänning (Volt) som batteriets
spänning (oftast 12 Volt).
 • Strömstyrkan (Ampere) på laddaren bör vara ungefär 10% av
batteriets amperetimmetal (Ah).
 • Anslut laddarens röda kabel till plus(+) på batteriet och den svarta
till minus(-).
 • Anslut nätsladden och sätt på eventuell strömbrytare.
 • En del laddare startar inte om batterispänningen är lägre än 12 volt.
 • Blir batteriet varmare än 50° C måste laddningen avbrytas för att
låta det svalna.
 •  Batteriet är full laddat när syravikten är 1;28 i samtliga celler
(gröna området på syramätaren).
 • Bryt nätströmmen först och sedan batterikablarna.(För att undvika
gnistbildning och knallgasexplosion.)
 • Efterjustera med batterivatten 10 mm över plattorna, eller till
max-markeringen på långsidan av batterikärlet.
 • Ladda batterierna till full syravikt uppnåtts (1.28) i samtliga celler.
Det kan ta flera dygn!

OBS! Tänk på att det utvecklas explosiv knallgas vid laddning. Laddningen
måste ske i ventilerat utrymme. Använd alltid skyddsglasögon. Behandla
alltid batterier aktsamt. Det kan räcka med statisk elektricitet för att
skapa en explosion.

Förvaring

Innan batteriet ställs undan för förvaring ska batteriet laddas till full syravikt.
Ta om möjligt bort plus-kabeln från batteriet för att undvika eventuella
krypströmmar. För att få lägsta möjliga självurladdning ska alltid batterier
förvaras så torrt och svalt som möjligt. Ladda batteriet minst var tredje
månad. Gärna oftare.

Garanti

Vid reklamation gäller garantin från första köpta produkt.

 • För startbatterier gäller 2 års garanti med undantag för taxi, lastbil, buss och entreprenadmaskiner där 1 års garanti gäller.
 • MC batterier gäller 1 års garanti.
 • Ventilreglerade batterier har 1 års garanti.
 • Midtronics testinstrument har 1 års garanti.
 • Laddare har 1 års garanti.
 • Övrigt sortiment har 1 års garanti.

Observera att garantin endast gäller för fabrikationsfel som uppkommer vid normal användning av batteriet. Skötselanvisningar på batteriets sida skall följas. Exempelvis gäller inte garantin om batteriet har stått urladdat utan underhållsladdning och sulfaterat eller har använts där vi inte har rekommenderat det, utifrån vad som står i våra rekommendationstabeller.

Garantin omfattar inte:

 • Kostnader för montering/demontering av batteri.
 • Resekostnader.
 • Kostnader för reparation på verkstad.
 • Eventuella följdkostnader.

Det finns tre olika typer av batterier

Batterier som finns i vårt sortiment går att dela in i tre övergripande typer: Startbatterier, Stationära batterier och Traktionsbatterier.

Dessa har helt olika egenskaper och passar därför för olika ändamål. Startbatterier är vanligast eftersom de sitter i varje bil. Traktionsbatterier och stationära batterier används oftast inte för privat bruk och kallas för industribatterier.

Startbatterier
Startbatterier används för att starta motorer. De är konstruerade för att ge hög ström under kort tid. Bland startbatterierna hittar vi även Fritids- och Marin-batterier och MC-batterier.

Fritids- och Marin-batterier är startbatterier som har goda cyklingsegenskaper, vilket innebär att de är anpassade för att driva elektricitet. De passar därför för båtar och husvagnar som behöver elektricitet till sin utrustning.

Ett MC-batteri fungerar precis som ett vanligt startbatteri med undantag från att batteriet är mindre. MC-batterier används även i gräsklippare och skotrar.

Traktionsbatterier
Traktionsbatterier används mest för att köra truckar och andra batteridrivna fordon. De är konstruerade för att ge elektricitet under lång tid och därmed klara av ett stort antal cykler. Traktionsbatterier finns antingen som block eller celler, och är konstruerade med rörceller eller flatplate. Blocken används för elbilar, städmaskiner, liftar, rullstolar, handikappshjälpmedel och solceller. Celler används mest för truckar.

Stationära batterier
Stationära batterier används som reservkraft eller backupbatterier. Stationära batterier är konstruerade för att ge ström under en lång livstid. De klarar inte av så många urladdningar och kräver ständig underhållsladdning. De används för UPS, telecom och larm.

Olika blyplattsammansättningar
Batterier har olika blysammansättningar på plattorna: Antimon-antimon, Antimon-calcium eller Calcium-calcium, beroende på vad som passar bäst för ändamålet.

Öppen eller sluten konstruktion
Innehållet i ett batteri är antingen fritt ventilerat eller ventilreglerat. Fritt ventilerade batterier är möjliga att öppna för att, vid behov, fylla med destillerat vatten. Slutna, eller ventilreglerade batterier, har en konstruktion som gör att de inte behöver fyllas på med vatten. Därför går de heller inte att öppna.

AGM eller Gel
Syran i ett öppet batteri är alltid blöt, och är därmed obunden. Slutna batterier kan ha obunden syra (SMF) eller bunden i form av AGM eller Gel. AGM betyder att batterisyran är bunden i en glasfibermatta. Det gör att batteriet inte kan läcka. Gel betyder att syran är bunden i gelé. Gelbatterier och AGM-batterier är båda kraftfulla, säkra, vibrationståliga men har olika användningsområden. Gel har i regel fler cykler än AGM, medan AGM har högre starteffekt än Gel. Med en cykel menas en urladdning och en uppladdning.

Starteffekt
Starteffekt mäts i CCA, och anger hur mycket ström som finns tillgänglig för att starta motorn. Observera att CCA mäts efter olika normer. De vanligaste normerna är EN och SAE. Global använder sig av EN (50342-1:2006.)

EN är den europeiska standarden och mäts vid -18ºC. När batteriet är nere -18ºC belastas det med den angivna strömmen mätt i Ampere i 10 sekunder. Efter belastningen ska slutspänningen inte vara mer än 7,5 volt. Batteriet får vila i 10 sekunder och därefter belastas det med 60% av den angivna strömmen i 73 sekunder och spänningen får då inte sjunka under 6 volt.

SAE är den amerikanska standarden och mäts även den vid -18ºC. Enligt SAE belastas batteriet med den angivna kapaciteten i 30 sekunder. Slutspänningen ska då vara minst 7,2 volt

Hur fungerar ett batteri?

Batteriet skapar inte energi. Ett batteri är som en hink. Det lagrar energi. Batteriet måste regelbundet laddas för att fungera. Om batteriet står urladdat för länge, förstörs det.

Batteriet består av celler
Ett batterikärl består vanligen av plast eller hårdgummi. Inuti batterikärlet finns det celler. På bilden här bredvid ser vi ett motorcykelbatteri som har sex celler.

Cellpaket
Det innehåll som finns i cellerna kallas för cellpaket. Cellpaketen består av ett antal positiva och negativa blyplattor. I cellpaketen finns det också galler, seperatorer och förbindningar. I batteriet finns det också batterisyra- svavelsyra som är utblandad med destillerat vatten. Det är reaktionen mellan batterisyran och blyplattorna som gör att det kan uppstå elektricitet i ett batteri.

Spänningen i batteriet
Spänningen i fulladdad cell är 2,12 Volt. Det innebär att ett fulladdat batteri som har sex celler har en spänning på 12,72 Volt. Ett batteri med tre celler har 6,36 Volt. Om ett 12-Voltsbatteri är ”halvladdat” har det en laddningsgrad på ungefär 12,4 Volt. Om batteriet har en laddningsgrad på under 12,4 Volt för länge, förstörs det.

Därför är det viktigt med laddning
När batteriet laddas ur övergår blyet och blyoxiden som tidigare fanns på blyplattorna till blysulfat. Blysulfatet bildar också vatten som späder ut svavelsyran. Att det bildas blysulfat är en helt naturlig del av processen i ett batteri. Vid en uppladdning av batteriet återskapas nämligen blysulfatet till bly, blyoxid och svavelsyra.
Om batteriet får stå urladdat under en för lång tid växer kristallerna av blysulfat så mycket att det kan inträffa en sulfatering. Vid en sulfatering förstörs batteriet helt och hållet eftersom det inte går att återskapa så stora kristaller till bly, blyoxid och svavelsyra. Det är vid en sulfatering som batteriet rostar.

Batterier till

Lastbilar, Personbilar, Traktorer & Bussar  |  Mopeder & Motorcykelar  |  Trädgårdsmaskiner  |  Liftar & Industriapplikationer  |  Truckar  |  Husbilar & Husvagnar  |  Båtar  |  Golfbilar & Hjälpmedelsutr |  Städmaskiner  |  Sol & Vindkraft  |  Elstängsel  |  UPS & Larm  | 

Därutöver även  |  Batteritestare  | Batteriladdare & Tillbehör